Avtalstolkning – ny upplaga!

Ny upplaga av Avtalstolkning!

 

Den nya sjätte upplagan av handboken och läroboken Avtalstolkning finns nu för försäljning i vår Internetbutik Juridikbutiken. Den nya upplagan är uppdaterad med flera viktiga rättsfall och utvidgad i vissa delar. Boken är inbuden och har numera hårdpärm. Den ges ut under förlagets nya firma Iusté AB.

ISBN 978-91-976038-7-4
Lehrberg, Bert, Avtalstolkning – Tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 6 uppl, Iusté, Uppsala 2014
Totalt omfång 300 sidor Hårdpärm

Detta är en kombinerad handbok och lärobok i avtalstolkning (även kallat kontraktstolkning, avtalstydning, kontraktstydning eller bara tolkning). I stort sett saknas lagregler i detta ämnet. I boken systematiserar författaren de regler och principer som används i domstolarna på ett pedagogiskt och klargörande sätt. Syftet är att underlätta såväl inlärning som den praktiska användningen. Särskild vikt läggs vid de ändamål som motiverar och styr rättstillämpningen på området.

Tolkning av avtal särhålls klart från utfyllning, som behandlas i ett särskilt kapitel. Den partsorienterade tolkningen, där endera partens avsikt eller intryck blir avgörande, hålls likaså klart isär från den uttrycksorienterade tolkning som fokuserar på parternas förklaringar, till exempel på kontraktstext. De olika perspektiv och kontextelement som beaktas vid tolkningen genomgås systematiskt. Framställningen av de enskilda reglerna och principerna illustreras med ett omfattande rättsfallsmaterial. Flera rättsfall är nya i denna sjätte upplaga.

Bert Lehrberg är lärostolsprofessor i civilrätt vid Uppsala universitet, där han bland annat håller avancerade kurser i avtalsrätt, och har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också verksam som skiljeman och konsult i bland annat avtaslrättsliga och kontraktsrättsliga frågor.

Besök även vår huvudsida – Iusté Affärsjuridik!

 

Avtalsgranskning

Avtalsgranskning – Låt inte ett dåligt avtal förstöra en bra affär!

Skriver ni avtal?  Hanterar ni själva upprättandet av era avtal? Eller överlåter ni detta till någon annan? Oavsett vilket kan ni ha nytta av en avtalsgranskning.

Det talas mycket om att ha färdiga formulär för sina avtal och om att hålla koll på sina avtal. Och visst är det viktigt att hålla koll på sina avtal. Ofta – men långt ifrån alltid – är det också bra med mallar.  Men det allra viktigaste är nästan alltid vad som faktiskt står i avtalet. Det kan du få koll på genom avtalsgranskning.

Tyvärr är det vanligt att avtal är dåliga, ja ibland rentav usla. Det gäller ibland också avtal som är skrivna av jurister eller rentav advokater, som ju borde kunna bättre.

Mycket vanligt är också att avtal är ensidigt gynnande för den ena parten, som då ofta är den part som har upprättat avtalet. Skriv aldrig under på ett avtal som du föreläggs av det företag eller den person som du ingår avtal med utan att granska det närmare. Först måste du förvissa dig om att avtalet är väl balanserat mellan parterna och tillgodoser dina intressen på ett för dig acceptabelt sätt!

Det är också vanligt att avtal inte är avpassade för de avtalsförhållanden för vilka de skall gälla. Tyvärr används ofta avtalsmallar utan närmare eftertanke om ifall de verkligen passar i det enskilda fallet. I sådana fall kan mallar göra mer skada än nytta. Detsamma gäller i kanske än högre grad där någon som saknar erforderliga juridiska kunskaper försöker ändra i en avtalsmall för att anpassa den efter ett speciellt avtalsförhållande. Sådant brukar uppdagas vid en avtalsgranskning.

Vi är specialiserade på att hjälpa till med avtalsgranskning vid olika typer av avtal. Vid avtalsgranskningen påpekar vi brister och ser till att avtalet passar mellan parterna och för den affär som det handlar om. Vi kvalitetsgranskar även standardiserade avtal.

Vi biträder i första hand välrenommerade affärsjuridiska advokatbyråer, men hjälper även andra företag och privatpersoner som står inför viktiga avtalsslut.

Vi håller också kurser  och ger privatlektioner om avtalsgranskning och annat inom affärsjuridiken. På den här sidan har vi samlat information och länkar som kan vara till nytta för personer som arbetar med avtalsskrivning, som själva hanterar sina avtal eller som överväger att söka hjälp med avtalsgranskning.

På vår informationssida om avtalsskrivning på www.avtalsskrivning.se har sammanställt goda råd avtalsskrivning för den som själv skriver sina avtal eller som arbetar med detta.